1, 14mm Medium Crystal Vitrail Swarovski Rivoli Stone

SKU: 24756
1, 14mm Medium Crystal Vitrail Swarovski Rivoli Stone
Price: $3.00
1, 14mm Medium Crystal Vitrail Swarovski Rivoli Stone
1, 14mm Medium Crystal Vitrail Swarovski Rivoli Stone
Product Details
1, 14mm Medium Crystal Vitrail Swarovski Rivoli Stone